ANBI

ANBI gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) te Heerde.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:                        Christelijke Gereformeerde Kerk te Heerde

KvK nummer:                      772159474

RSIN:                                   004063338

Adresgegevens kerk:          Acacialaan 45, 8181 GG Heerde.  

Website:                              www.cgk-heerde.nl

Contactgegevens:

  • Kerk algemeen: email info@cgk-heerde.nl /post Acacialaan 45, 8181 GG Heerde.
  • Contactgegevens predikant: ds. G. van Roekel, email gvanroekel86@gmail.com.
  • Contactgegevens scriba: E.J. Hesselink, email scriba@cgk-heerde.nl

De Christelijke Gereformeerde kerk te Heerde (verder aangeduid als “CGK Heerde”) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken (Verder aangeduid als “CGK”) hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Wij zijn een open en gastvrije gemeente, overeenkomstig het gereformeerd belijden. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://cgk.nl/project/de-kerkorde/.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde Kerk van Heerde.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. Voor CGK Heerde zijn dat één predikant, zes ouderlingen en vier diakenen. Deze ambtsdragers worden -met uitzondering van de predikant- voor een periode van 4 jaar gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen. De twee penningmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 

C. Doelstelling/visie.

De CGK erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 – De CGK in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

De CGK heeft op niveau van het gehele kerkverband een beleidsplan. Het beleidsplan van de CGK omschrijft in algemene zin de activiteiten die in de kerken plaatsvinden en de financiële verantwoordingen die daarmee samenhangen.

Voor de betekenis van dit beleidsplan zijn twee zaken van belang. In de eerste plaats geldt dat de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeenten het uitgangspunt is binnen de kerkorde en het kerkrecht. Dit houdt in dat dit beleidsplan niet het karakter heeft van een dictaat dat vanwege hiërarchische verhoudingen door de plaatselijke gemeenten dient te worden opgevolgd. Anderzijds zullen alle plaatselijke gemeenten op grond van de onderschreven grondslag in overeenstemming met deze grondslag handelen. Dit betekent dat het op hoofdlijnen geschetste beleidsplan niet via de hiërarchische weg, maar wel langs de morele weg de plaatselijke gemeenten zal binden.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: http://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.). Daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u bij de Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland via deze link: http://cgk.nl/project/cao-kerkelijk-werkers/.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

G. Voorgenomen bestedingen.

Er is momenteel geen sprake van concreet voorgenomen grote bestedingen buiten de reguliere operationele kosten. Wel worden mogelijkheden onderzocht voor verduurzaming en uitbereiding van het kerkgebouw.

Als de focus wordt gelegd op de operationele kosten kent onze gemeente een vrij voorspelbaar financieel inkomsten- en uitgavenpatroon. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) en de daarmee samenhangende financiën vertoont een grote mate van continuïteit en regelmaat: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Baten:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Zij ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of specifieke projecten Die uitzonderingen zijn voor CGK Heerde niet aan de orde.

Aan de eigen kerkleden wordt elk jaar via de kerkelijke bijdragen en collecten gevraagd om hun (vrijwillige) bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast is soms sprake van ontvangsten uit bijvoorbeeld nalatenschappen.

Lasten:

Ontvangen inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten. Het gaat dan om zaken als onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen, de kosten van de eigen organisatie (m.n. traktement predikant) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Overzicht en verantwoording:

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom rekening inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Ieder jaar wordt rond maart/april in een gemeentevergadering voor en met de gemeenteleden een detailoverzicht met toelichting gegeven op de financiën van de gemeente over het afgelopen jaar. 

ANBI Begroting  Rekening Rekening
  2024 2023 2022
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen €    5.000 €    3.952 €     2.235
Bijdrage gemeenteleden € 196.000 € 231.780 € 157.883
Subsidies en overige bijdragen van derden €   10.000 €    8.304 €     7.859
Totaal baten (a) € 211.000 € 244.036 € 167.977
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker) € 99.000 € 90.640 € 25.419
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 36.000 € 48.853 € 40.788
Bijdrage aan andere organen binnen de kerk € 28.800 € 25.005 € 25.267
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) € 28.200 € 23.100 € 25.285
Lasten overigen eigendommen en inventarissen € 5.000 € 5.120 € 4.092
Salarissen (koster, organisten e.d.) € 6.000 € 5.957 € 26.690
Lasten beheer en administratie , bankkosten en rente € 8.000 € 8.110 € 8.456
Totaal lasten (b) € 211.000 € 206.785 € 155.997
Resultaat (totaal a-b) € – €   37.251 €   11.980

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

  • Datum laatste kerkvisitatie: 17-9-2019
  • Akkoord bevonden en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 13-02-2024

documentversie: 01-03-2024

Reacties zijn gesloten.