Privacy statement

Verantwoordelijke voor verwerking

De Christelijke Gereformeerde Kerk van Heerde (CGK Heerde), vertegenwoordigd door haar kerkenraad is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de kerkenraad beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De kerkenraad is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

CGK Heerde verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

CGK Heerde registreert en gebruikt structureel enkel persoonsgegeven van leden van haar gemeente. De gegevens die ze verwerkt heeft ze zonder uitzondering door (of in opdracht van) betrokken lid zelf aangeleverd gekregen. De persoonsgegevens worden ook enkel gebruikt t.b.v. het functioneren van de gemeente. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Contactgegevens van niet-leden, bijv. rondom een verzoek om informatie, worden enkel bewaard voor zover en zolang nodig voor de afhandeling van het contact.

Grondslag van de verwerking

CGK Heerde moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 8 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken op basis van:

 1. Een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van de gegevens van haar leden door CGK Heerde
 2. Toestemming door het lid voor het gebruik van gegevens t.b.v. of meer specifieke doeleinden;

Verwerkingsgrond 1  wordt gebruikt waar het gaat om het regulier functioneren van de CGK Heerde als lokale gemeente en als onderdeel van haar CGK kerkverband. Het gaat dan om onderstaande verwerking (en).

 • Gebruik van deze gegevens door predikant en ambtsdragers t.b.v. pastorale en diaconale zorg (waaronder productie van de zgn. huisbezoeklijsten.)
 • Gebruik van deze gegevens t.b.v. het functioneren van de diverse commissies/verenigingen en het organiseren/uitvoeren van gemeenteactiviteiten binnen CGK Heerde
 • Verspreiding van het kerkblad Saambinding aan leden.
 • Verstrekken van voor de hele gemeente of individuele leden relevante informatie in de vorm van brieven, email, publicatie in Saambinding of de gemeentegids
 • Voeren verantwoorde financiële administratie en verantwoording daarvan volgens gangbare normen.
 • Gegevensuitwisseling met het landelijk Dienstenbureau van het kerkverband. Lidmaatschap van CGK Heerde betekent ook lidmaatschap van het CGK kerkverband als collectief van lokale CGK gemeenten. Het Dienstenbureau voert taken uit t.b.v. dat collectief waaronder de uitgifte van het CGK jaarboekje en biedt ondersteuning aan de lokale gemeenten. Dit dienstenbureau verstrekt persoonsgegevens niet zonder toestemming aan anderen. (Zie voor details https://cgk.nl/project/dienstenbureau/. Op deze site vindt u ook het privacy statement van het bureau zelf.)

Verwerkingsgrond 2 wordt gebruikt waar het gaat om onderstaande verwerking(en).

 • Het publiceren van persoonsgegeven in de ledenlijst in de gemeentegids van CGK Heerde. Deze gids wordt enkel verstrekt aan leden van de gemeente en bevat een lijst met contactgegevens van gemeenteleden gesorteerd op gezin/adres en een vergelijkbare lijst maar dan gesorteerd op geboortemaand/-dag.
 • Het publiceren van persoonsgegeven in kerkblad Saambinding voor zover het publicatie op de maandelijkse zgn. “verjaardagslijst” betreft.

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht CGK Heerde om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 • De ledenadministratie is enkel toegankelijk voor de ledenadministrateur en de scriba als lid van de kerkenraad.
 • Gegevens worden enkel in de ledenadministratie opgenomen en opgeleverd uit de ledenadministratie in opdracht van de kerkenraad (scriba) en voor tevoren gedefinieerde doelen.
 • De ledenadministratie is versleuteld zodat onbevoegden geen inzage in deze registratie kunnen hebben.
 • Contactgegevens van niet-leden, bijv. rondom een verzoek om informatie, worden enkel bewaard voor zover en zolang nodig voor de afhandeling van het contact.

Bewaartermijn persoonsgegevens

CGK Heerde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Melding

CGK Heerde heeft haar gegevensverwerking niet gemeld. Het betreft een enkel interne verwerking van gegevens van eigen leden primair t.b.v. het functioneren van de eigen kerkelijke gemeente waarbij de schaal van verwerking zeer beperkt is.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door CGK Heerde worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij de scriba. De kerkenraad behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u via dezelfde weg een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Contactgegevens

Voor vragen rondom de registratie en verwerking van persoonsgegevens binnen CGK Heerde neemt u in eerste instantie contact op met de scriba.

Email:                     scriba @cgk-heerde.nl

Postadres:             CGK Heerde

Acacialaan 45,8181 GG Heerde.

Zie voor de actuele contactgegevens deze gegevens op de site van CGK Heerde onder https://cgk-heerde.nl/informatie-2/contact/

Dit privacy statement is op de website opgenomen onder https://cgk-heerde.nl/informatie-2/privacy/

(Privacy statement versie 1.1 Oktober 2021)

Reacties zijn gesloten.